Základní škola a Mateřská školaPřemyslovicepříspěvková organizace

Řád ŠD

(platný od 1.9.2018)

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

A: Práva žáků


Žák má právo:

 • Na odpočinek a volný čas
 • Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj.
 • Na vyjádření vlastního názoru ke všem věcem, které se ho týkají. Svůj názor však musí vyjadřovat způsobem, který neodporuje zásadám slušnosti. Jeho názorům musí být dána náležitá váha.
 • Na ochranu před fyzickým násilím, nedbalým zacházením, na ochranu před všemi formami zneužívání, před kontaktem s narkotiky a jinými omamnými látkami.
 • Na poskytnutí pomoci v případě nesnází nebo problémů.
 • Na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu ve školní družině.

 

B: Povinnosti a chování žáků


 • Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví spolužáků a pracovníků školy. Při každém svém počínání mají mít na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla hygieny  a bezpečnosti ve škole i mimo ni.
 • Žáci dodržují zásady kulturního chování. Hlasitě a srozumitelně zdraví všechny dospělé osoby, slušně se chovají také na veřejnosti.
 • Během pobytu ve školní družině je zakázáno opouštět budovu školy.
 • Sedání do oken a na topná tělesa není povoleno. Je přísně zakázáno vyklánění z oken.
 • V jídelně se žáci řídí pokyny vychovatelky.
 • Do školní družiny žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.
 • Do školní družiny žáci nesmí nosit cenné předměty a větší obnosy peněz.
 • Při zajištění ztráty osobní věci žák tuto skutečnost nahlásí vychovatelce.
 • Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů, kouření, pobývání v pohostinstvích a návštěvy akcí pro mládež od 16 let je žákům školy zakázáno.
 • Žák školy neubližuje, ale pomáhá slabším a postiženým spolužákům.
 • Ve školní družině jsou žáci povinni dodržovat řád ŠD a dbát pokynů vychovatelky ve všech prostorách školy i mimo ni pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Při opakovaných kázeňských přestupcích a porušování řádu podá vychovatelka návrh na vyřazení ze školní družiny.

 

C: Přihlašování, odhlašování a docházka do školní družiny


 • Žáci jsou do školní družiny přijímáni na základě řádně vyplněného zápisního lístku. O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy. Převyšují-li žádosti povolenou kapacitu, rozhoduje o přijetí věk žáka.
 • Vzdělávání ve školní družině může být ukončeno odhlášením nebo vyloučením. Odhlášení provádí zákonný zástupce písemnou formou k určitému datu. O vyloučení rozhoduje ředitelka školy na základě opakovaného porušování vnitřního řádu školní družiny. O vyloučení informuje zákonné zástupce písemnou formou.
 • Odchody žáků ze školní družiny se uskutečňují dle údajů na zápisních listech. V případě změny napíší na lístek čas požadovaného odchodu a tento předají vychovatelce k evidenci.
 • Do kroužků odchází žáci sami a rovněž sami se po ukončení kroužku vrací do ŠD na základě písemného souhlasu rodičů. Po tuto dobu přebírají odpovědnost za žáky jejich rodiče.

 

D: Práva a povinnosti zákonných zástupců


 • Informují vychovatelku školní družiny o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu žáka ve školní družině.
 • Informují o nepřítomnosti žáka.
 • Pokud žák neodchází ze školní družiny sám, rodič si vyzvedne žáka do ukončení provozu školní družiny.
 • Rodiče mají právo se informovat na chování žáka.
 • Rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty k práci ve školní družině.
 • Rodiče žáků jsou povinni na vyzvání ředitele školy zúčastnit se osobně projednávání závažných otázek týkající se vzdělávání a chování žáka.
 • Při celodenním pobytu žáka ve školní družině (po 13. hod.) rodiče zajistí dítěti stravu (oběd, svačina, pitný režim).

 

E: Provoz a vnitřní režim školní družiny


Do školní družiny jsou přijímáni žáci  od 1. – 5. třídy.

 • Provoz školní družiny je od 10.55 – 15.45 hodin.
 • Od 12 do 13 hodin (v případě nutnosti do 14 hodin) jsou nejstarší žáci ve druhém oddělení, kde činnost zajišťuje paní vychovatelka, poté se vracejí do prvního oddělení.
 • Žáci jsou odvedeni do školní družiny po vyučování, doprovází je určený vyučující a předává je vychovatelce ve školní družině.
 • Případný úraz neprodleně hlásí žák vychovatelce, která zajistí ošetření a provede zápis do knihy úrazů.

Organizace školní družiny

 • 11 – 12 hod. – odpočinková činnost, hygiena, oběd
 • 12 – 13.30 hod. – odpočinková činnost, jazyk a jazyková komunikace
 • 13.30 – 14.30 hod. – člověk a zdraví – pobyt venku
 • 14.30 – 15.15 hod. – umění a kultura, člověk a čas, člověk a svět práce, matematika a její aplikace, informační a komunikační technologie.
 • 15.15 – 15.45 hod. – odpočinková činnost, individuální psaní domácích úkolů

 

 • Změna odchodu žáka ze ŠD je možná pouze písemně. Bez písemné omluvy nebude žák uvolněn a platí zápis v zápisním lístku.
 • Ve školní družině jsou žáci povinni dodržovat vnitřní řád ŠD a dbát pokynu vychovatelky ve všech prostorách školy i mimo ni pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Při opakovaných kázeňských přestupcích a porušování řádu podá vychovatelka návrh na vyloučení žáka ze ŠD.

 

F: Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní družiny


 • Vychovatelka školní družiny je v pravidelném kontaktu s třídními učiteli a se zákonnými zástupci, úzce s nimi spolupracuje.
 • Na začátku školního roku jsou zákonní zástupci seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.
 • Vychovatelka se zúčastňuje pedagogických rad školy, v případě potřeby třídních schůzek, aby bylo možno včas a účelně reagovat na podněty a připomínky týkající se školní družiny.
 • Vnitřní řád školní družiny a školní vzdělávací program jsou zákonným zástupcům přístupny k nahlédnutí u vychovatelky a v ředitelně školy.

 

G: Podmínky zajištění bezpečnosti a zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí


 • Vychovatelka na začátku školního roku uskutečňuje poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví, o podmínkách jejich ochrany, před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. O poučení provede zápis do třídní knihy.
 • Dojde-li k úrazu, musí vychovatelka po poskytnutí první pomoci nahlásit úraz vedení školy a zapsat jej do knihy úrazů. Je-li nutné lékařské ošetření, musí být doprovod zajištěn dospělým zaměstnancem školy.
 • Žák chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, dbá na to, aby při hrách a činnostech nezranil sebe ani svého spolužáka. Naslouchá pokynům své vychovatelky  o bezpečném chování.
 • Žák nesmí manipulovat s vypínači, zástrčkami, jakýmikoliv elektrickými spotřebiči.
 • Žák přísně dodržuje základní hygienická pravidla, hlavně při jídle a po použití WC.
 • Žák dodržuje pitný režim, který mu poskytuje škola nebo si nosí vhodné nápoje z domova.

 

H: Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků


 • Žák má právo užívat zařízení školy a vybavení školní družiny, je při tom povinen řídit se pokyny vychovatelky a oprávněných osob
 • Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí svévolně nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada.

 

1.9.2018                                                                                Mgr. Marta Popelářová

ředitelka ZŠ a MŠ

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 3. 2023
polojasno 6 °C -2 °C
čtvrtek 30. 3. déšť se sněhem 5/0 °C
pátek 31. 3. slabý déšť 7/3 °C
sobota 1. 4. slabý déšť 10/4 °C

Datum a čas

Dnes je středa, 29. 3. 2023, 4:58:03