ZŠ a MŠ Přemyslovice
Základní škola a Mateřská školaPřemyslovicepříspěvková organizace

Vnitřní řád

(platný od 1.9.2018)

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  PŘEMYSLOVICE,
příspěvková organizace
798 51 Přemyslovice 353,
tel.: 582 378 236, e-mail: zspre@seznam.cz

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

I.Úvodní ustanovení

II.Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

     A.Práva žáků

     B.Povinnosti žáků

     C.Práva zakonných zástupců

     D.Povinnosti zákonných zástupců

     E.Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

III. Provoz a vnitřní režim školní jídelny

     A.Účastníci školního a závodního stravování

     B.Provoz školní jídelny

     C.Vnitřní režim školní jídelny

IV.Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

     A.Bezpečnost a ochrana zdraví žáka

     B.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V.Zacházaní s majetkem školní jídelny

VI.Závěrečná ustanovení

 

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Vnitřní řád školní jídelny je vydán v souladu s § 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a je součástí organizačního řádu právnické osoby Základní škola a mateřská škola Přemyslovice.
 • Vnitřní řád školní jídelnyje platný pro součást školní jídelna právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace (dále jen „školní jídelna“)
 • Přihláškou ke stravování ve školní jídelně se účastník stravování i jeho zákonný zástupce zavazuje dodržovat vnitřní řád školní jídelny.
 • Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení vymezují platné předpisy, zejména:

– zákon č.561/204 Sb.

– zákon č 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví

– vyhláška č. 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby

– vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

– nařízení č. 852/2004 ES o hygieně potravin

– vyhláška č. 84/2005, o nákladech na závodní stravování a jejich úpravě v příspěvkových

organizacích, vše v platném, znění.

 

II.PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

     A. Práva žáků
 • Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředí
 • Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.
 • Žáci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním  stravováním.
     B. Povinnosti žáků     
 • Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního a slušného chování.
 • Žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.
 • Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení školní jídelny.
     C. Práva zákonných zástupců žáků
 • Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty ke stravování u vedoucí školní jídelny nebo u ředitelky školy.
     D. Povinnosti zákonných zástupců žáků      
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní  způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.
     E. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky
 • Dozor ve školní jídelně vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných opatření.
 • Žák zdraví ve školní jídelně pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.
 • Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, dále zajišťuje doplňování teplé polévky do polévkových mís. Dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Při provádění dozoru nad žáky nesmí pedagog obědvat. Rozpis pedagogických dozorů je umístěn ve školní jídelně na viditelném místě.

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY

     A. Účastníci stravování
 • Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty zaměstnance a další osoby.
 • Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 a rozpětím finančním limitů na nákup potravin stanovených v příloze č .2 k vyhlášce č. 107/2005.
 • Účastníci školního stravování ve smyslu výše uvedených předpisů jsou děti v MŠ a žáci ZŠ organizace Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice. Účastníci  závodního stravování jsou zaměstnanci organizace Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice. Dále škola nabízí stravování ostatním občanům v rámci vedlejší hospodářské činnosti.
 • V případě opakovaného nedodržování vnitřního řádu ŠJ (zejména porušování kázně a ohrožování bezpečnosti a hygieny stravování), má ředitelka školy právo po předchozím upozornění vyloučit žáka ze stravování ve ŠJ.
     B. Provoz školní jídelny
 • Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ jsou stravování na základě řádně vyplněné přihlášky ke stravování, která je odevzdána nejpozději do 30. srpna a v průběhu šk. roku 1 den před odebráním stravy. Přihláška je závazná na celý školní rok, rozhodne-li se strávník v průběhu roku dále nestravovat, musí se odhlásit u ved. ŠJ a nechat si vyúčtovat přeplatek na stravném. Za odhlášení stravy odpovídá zákonný zástupce dítěte.
 • Odhlašování stravy je nutné hlásit 1 den předem u ved. ŠJ a to do 13 hod., nebo odevzdáním podepsané stravenky do schránky umístěné ve školní jídelně. V případě nemoci v daný den do 7.hod.ráno, telefonicky 582378639. Školní výlety je nutné odhlašovat nejpozději 3 dny před odjezdem.

Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat

     a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem,

     b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem, žák základní školy má právo denně odebrat oběd.

 • Provoz školní jídelny je do 6:00 hod. Do 14:30 hod.
 • Doba výdeje stravy pro děti, žáky a zaměstnance školy je od 11:30 hod. Do 13:00 hod. Doba výdeje stravy pro občany stravující se v rámci vedlejší hospodářské činnosti je od 11:00 do 11:15 hod. Strava pro tyto občany je vydávána pouze z výdejního okénka.
     C. Vnitřní režim školní jídelny
 • Strava se vydává dítěti, které se daný den účastnilo vzdělání v MŠ nebo ZŠ.
 • V případě nemoci žáka se strava vydává rodičům žáka do přinesených nádob pouze v první den nemoci. Na další dny je rodič povinen strávníka odhlásit. Odebírat stravu lze pouze za plnou cenu oběda 51,- Kč jako cizí strávník.
 • Do školní jídelny přichazejí žáci v doprovodu vyučujícího poslední hodiny.
 • Pracovníci organizace Základní škola a mateřská škola Přemyslovice odebírají stravu pouze v průběhu pracovní směny.

Cena přesnídávky v MŠ je 11,- Kč,oběda 16,- Kč,svačiny 7,-Kč. V ZŠ I. St 22,- Kč, II. Stupeň 25,- Kč,15-leté děti 28,- Kč,dospělí 31,-,cizí strávníci 51,-Kč.

 

IV.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ

     A. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
 • Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob, bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní jídelně je zajištěna po celou dobu provozu ŠJ, k zajištění bezpečnosti ve školní jídelně je určen pedagogický dozor.
 • Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.
 • Pedagogických dozor dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a zajišťuje čistotu a bezpečnost prostředí. Žáci se mohou v případě potřeby na pedagogický dozor obracet.
 • Každý úraz, poranění či nehodu ve školní jídelně okamžitě hlásí pedagogickému dozoru. Dojde-li k úrazu strávníků, poskytne pedagog potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte – vždy v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.
     B. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace nebo násilí
 • Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy.
 • Projevy šikanování mezi žáky, tj.násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám jsou v prostorách školy přísně zakázány.

 

V. OCHRANA MAJETKU ŠKOLY

 • Žáci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu.
 • Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku pedagogickému dozoru v ŠJ, škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinnen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.

 

VI.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Vnitřní řád školy byl projednán pedagogickou radou dne 31.8.2018.
 • Ruší se platnost předešlého řádu školní jídelny.
 • Platnost vnitřního řádu školní jídelny začíná s účinností od 1. 9. 2018.

 

 

 

Přemyslovice, 1. 9. 2018                                Mgr. Marta Popelářová

ředitelka školy

 


Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
zataženo 6 °C 2 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/0 °C
pátek 26. 4. jasno 12/0 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 15/4 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Datum a čas

Dnes je středa, 24. 4. 2024, 5:56:45